شنبه, 25 فروردين 1403

شماره 785 مورخ  21 فروردین 1403

جشن سیزده بدر
بهارنیوز-سیزدهمین روز فروردین، روزی آکنده از شور و نشاط است که ایرانیان با گام نهادن در دامان طبیعت، به استقبال آن می‌ روند.
تاریخچه سیزده بدر:
جشن سیزده بدر، ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ ایران دارد و به دوران ایران باستان باز می‌ گردد. باستان شناسان و مورخین با بررسی متون و اسناد تاریخی، شواهدی از برگزاری این جشن در دوران هخامنشیان، ساسانیان و حتی قبل از آن یافته‌ اند.
فلسفه نام سیزده بدر
"سیزده به در" به معنی "بیرون کردن نحسی سیزده" است. مردم با گذراندن این روز در طبیعت، نحسی را از خود دور می کنند. برخی معتقدند که "به در" در این نام به معنی "دره" یا "دشت" است و "سیزده به در" به معنی "رفتن به دره یا دشت در روز سیزدهم" است. همچنین برخی دیگر "به در" را به معنی "به سوی دگرگونی" یا "به سوی تحول" تفسیر می کنند و باور دارند سیزده به در نمادی از گذر از کهنگی و حرکت به سوی نو شدن و آغاز سال جدید است.
چرا سیزده بدر نحس پنداشته می‌ شود؟
در فرهنگ عامه ایرانی، عدد سیزده گاه با نحسی همراه بوده است. این باور در مورد سیزده بدر نیز وجود دارد و برخی از افراد این روز را نحس می‌ پندارند. در برخی از فرهنگ ها، عدد سیزده به عنوان عددی نحس شناخته می شود. این باور ریشه در تاریخ و اعتقادات مذهبی دارد. همچنین در برخی از وقایع تاریخی، سیزدهم به عنوان روزی نحس و با مرگ و میر همراه بوده است و برخی از افراد معتقدند که در روز سیزده بدر، احتمال وقوع تصادفات و اتفاقات ناگوار بیشترمی باشد. اما هیچ دلیل علمی و منطقی برای اثبات نحسی سیزده بدر وجود ندارد.
در مقابل، سیزده بدر از جهات مختلفی خجسته و مبارک شمرده می شود. همانطور که گفتیم در دوران باستان، سال نو کشاورزی از سیزدهم فروردین آغاز می شد و مردم این روز را به عنوان روزی مبارک و پربرکت جشن می گرفتند. در نهایت، نحس یا خجسته بودن سیزده بدر به باور و اعتقاد افراد بستگی دارد اما مهم این است که از این روز به عنوان فرصتی برای شاد بودن، تفریح و لذت بردن از طبیعت استفاده کنیم.

ضمیمه این شماره