در تيتر اطلاع رساني گروه ورزش در خصوص حمايت و عملکرد باشگاه گهرزمين از ورزش کشتي اسم برده شده که بر اساس سابقه ي اين باشگاه و تيمي که در گذشته در اين رشته داشته و در مصاحبه از آن ياد شد آورده شده است.
دو تيم تحت پوشش و حمايت باشگاه فرهنگي ورزشي گهرزمين وزنه برداري و فوتسال هستند که اکنون به نام اين شرکت در مسابقات شرکت ميکنند و ارتباطي به باشگاه و ورزش کشتي ندارد.