رپرتاژ آگهی

قابل توجه کشاورزان و باغداران محترم
اجراي عمليات به زراعي، احياء و اصلاح باغات پسته با هدف ارتقاء بهره وري و مديريت بهينه توليد

* مهندس محمدرضا اسلاملو
با عنايت به اينکه پسته يکي از مهمترين محصولات راهبردي کشور عزيزمان ايران مي باشد به نحوي که حدود 3 تا 4 درصد از سهم صادرات غيرنفتي کشور را به خود اختصاص داده و درآمد ارزي حاصل از صادرات پسته بيش از 1/5 ميليارد دلار است، که جايگاه ويژه اي در اقتصاد کشور دارد و 2 ميليون نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم از اين محصول امرار معاش مي نمايند و به لحاظ سابقه ديرينه توليد اين محصول در ايران، اين محصول در جهان به نام ايران شناخته مي شود. شهرستان سيرجان نيز با دارا بودن 45 هزار هکتار سطح زير کشت پسته از جايگاه ويژه اي در اين ميان برخوردار مي باشد، ليکن پسته کاران اين مرز و بوم هم به مانند کشاورزان ساير مناطق پسته خيز کشورمان با چالش هاي زيادي براي توليد به شرح زير روبه رو مي باشند:
* خرده مالکي
* عدم وجود الگوي مديريتي مناسب
* اُفت کمي و کيفي آب و استفاده از روش هاي سنتي آبياري
* شوري آب و خاک و عدم وجود آگاهي از روش هاي اصولي جهت اصلاح و تغذيه مناسب
* بعضاً توصيه هاي غير کارشناسي و مقطعي
* افزايش قيمت نهاده هاي کشاورزي و کيفيت پايين برخي از آنها
* تفاوت ژنتيکي پايه و پيوندک
* عدم آگاهي از مزاياي مديريت يکپارچه باغات
* کمبود تحقيقات و راه حل دقيق علمي براي حل مشکلات
* چند شغله بودن برخي از باغداران و عدم فرصت کافي جهت رسيدگي به باغات و بهره وري پايين از منابع آب و خاک
موارد فوق و بسياري از مشکلات ديگر باعث شده که پيچيدگي هاي موجود مانع از کارامد بودن توصيه هاي متخصصين در سطح باغات پسته شوند. در سال هاي گذشته مشکلات کمبود آب در اين شهرستان هم تشديد شده تا جايي که براساس آمارها در سنوات گذشته سطح وسيعي از باغات به خاطر مشکلات کم آبي رها شده اند. همچنين کاهش محصول در سطح هکتار در باغات ايران نسبت به ساير کشورها در سال هاي گذشته ديده شده است. اين امار هشدار دهنده نشان مي دهد که بايد راه چاره اي براي نجات پسته ايران از اين مشکلات پيدا کرد.
خوشبختانه امروز نگاه مديران اتحاديه شرکت هاي تعاوني توليد روستايي نگاهي دانش محور مي باشد که بر اين مبنا کليه برنامه ها و فعاليت هاي توسعه در اين راستا، سياست گذاري و برنامه ريزي مي شود و براي نخستين بار اتحاديه شرکت هاي تعاوني توليد روستايي سيرجان با همکاري اتحاديه تعاوني توليد استان کرمان و اتحاديه هاي ساير شهرستان ها و با دارا بودن تعداد قابل توجهي شرکت تعاوني توليد تحت پوشش در سطح روستاها و تيم کارشناس فني و صاحب نظر در راستاي برنامه ها و سياست هاي اقتصاد مقاومتي و جهش توليد و به منظور بهره برداري بهينه از منابع توليد و افزايش عملکرد، اقدام به طراحي يک سيستم جامع تحت عنوان سيماب( سيستم مرجع آموزش و بهره وري) با هماهنگي مسئولين محترم سازمان جهاد کشاورزي، سازمان تعاون روستايي، مؤسسات تحقيقاتي و دانشگاهي نمود. در اين طرح با رويکردي جديد و علمي از طريق تقويت کميته هاي فني و با استفاده از همکاري متخصصين و صاحب نظران بخش کشاورزي و حمايت سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط فاصله بين دانش، صنعت و توليد کاهش مي يابد و تحولي اساسي در نظام بهره وري در سطح باغات طرف قرارداد ايجاد خواهد شد.
در ساختار طرح محورهاي اصلي خاکشناسي و تغذيه، باغباني، مديريت آفات و بيماري ها ( گياهپزشکي)، آبياري و مديريت بهينه مصرف آب در قالب تيم هاي کارشناسي فني و آموزش ديده و با تجربه تشکيل شده است. در حال حاضر 5 تيم کارشناسي در مقطع کارشناسي ارشد و در گرايش هاي مختلف فوق کليه امور مشاوره و نظارت بر باغات پسته تحت قرارداد را با هدف افزايش ضريب نفوذ علم و دانش در باغات، کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري و عملکرد را به شرح زير انجام مي دهند:
بازديد مستمر و ثبت مشاهدات و تشکيل شناسنامه باغي، آموزش و نظارت بر هرس و فرم دهي صحيح درختان و تعيين نياز سرمايي درختان پسته
*نمونه برداري و انجام آناليزهاي آب، خاک وبرگ، اصلاح خاک و تغذيه ي متناسب با نياز درختان، طراحي و نگهداري سيستم هاي آبياري نوين
*نمونه برداري و تشخيص نماتد، آفات و بيماري هاي احتمالي و کنترل بهينه آنها
* برگزاري کميسيون هاي مربوطه با استفاده از داده هاي فوق و گزارش بازديد هاي مستمر با حضور متخصصين صاحب نظر و ارائه توصيه هاي لازم و اطلاع رساني به کشاورز و نظارت بر نحوه اجرا
گام به گام در تمام سال زراعي همراه کشاورز بوده، به نحوي که بازخورد اين طرح در سنوات گذشته بنا به اظهار نظر کشاورزان، بسيار خوب و با استقبال باغداران پيشرو همراه بوده است.
لذا در صورتي که کشاورزان عزيز تصميم به اجراي اين طرح در باغات خود دارند به ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزي واقع در بلوار سردار جنگل، خيابان شيخ عطار، دفتر کلينيک گياهپزشکي اتحاديه تعاوني هاي توليد سيرجان مراجعه و يا جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره 09916677132 – 09135781300 – 42200003 (034) داخلي 2 تماس حاصل فرمايند. تاکيد مي گردد با توجه به محدوديت هاي مربوطه، اولويت با تاريخ حضور و انعقادقرارداد مربوطه مي باشد.
در همين جا لازم مي دانم از اعتماد کشاورزان محترم و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي بالاخص سازمان جهاد کشاورزي و مديريت هاي تابعه، سازمان تعاون روستايي استان و ادارات تابعه، سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان، موسسه تحقيقات آب و خاک استان کرمان، مؤسسات تحقيقاتي پسته، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، هيئت مديره محترم اتحاديه، تعاوني هاي توليد شهرستان، مديران و کارشناسان طرح سيماب که با نهايت تلاش خود، در پيشبرد، اجرا و توسعه اين طرح ما را ياري کردند، تقدير و تشکر نمايم.
*مديرعامل اتحاديه شرکتهاي تعاوني توليد سيرجان