جمعه, 21 مرداد 1401

شماره 705 مورخ  19 مرداد 1401

کمک حمایتی شامل حال کسانی شده است که یارانه دریافت می کنند و از بین یارانه بگیران، دهک های پایین درآمدی این بسته را دریافت نمودند.
به علاوه امکان ثبت درخواست برای غیریارانه بگیران و محذوفین یارانه نیز از دی ماه 98 در سامانه ایجاد شده است.
بررسی استحقاق خانوارها برای دریافت کمک حمایت معیشتی بر چه مبنایی انجام می شود؟
خانوارهایی که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشند، مشمول کمک حمایت معیشتی نمی‌شوند:
خانوارهایی که اعضای آن دارای «واحد مسکونی»، «شغل» و «خودرو» به طور همزمان هستند یا خانوارهایی که دارای «دو واحد ملکی» هستند
خانوارهایی که بیش از 3 سفر خارجی غیرزیارتی هوایی (در چهار سال اخیر) داشته‌اند
خانوارهایی که دارای خودرو سواری به ارزش بیش از 300 میلیون تومان یا خودرو عمومی به ارزش بیش از 400 میلیون تومان باشند
کارفرمایانی که بیش از 3 بیمه پرداز داشته باشند
خانوارهایی که ارزش ملک آنها در تهران و کلانشهرها یک میلیارد و 200 میلیون تومان و در سایر شهرها 900 میلیون تومان باشد
گیرندگان تسهیلات بانکی به مبلغ جمعاً بیش از 300 میلیون تومان که در حال بازپرداخت اقساط باشند
خانوارهایی که مجموع درآمد ماهانه آنها با توجه به تعداد اعضای خانوار بیشتر از مبالغ زیر باشد:
1 نفره: 4 میلیون تومان
2 نفره: 5 میلیون تومان
3 نفره: 6 میلیون تومان
4 نفره: 7 میلیون تومان
5 نفره و بیشتر: 8 میلیون تومان

ضمیمه این شماره